Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: https://sunkraft.pl/
Sprzedającym jest Sunkraft Sp.z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, pod adresem Plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000814323, zarejestrowana pod numerem NIP: 7812003529, Regon: 384881030, zwana dalej „Sprzedającym”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: 

Biuro: office@sunkraft.pl
Sprzedaż i realizacja zamówień: zamówienia@sunkraft.pl
Dział zakupów: zakupy@sunkraft.pl
Marketing: marketing@sunkraft.pl
Księgowość: finanse@sunkraft.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający jest usługodawcą w rozumieniu tej ustawy. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sklep Internetowy (zwany także: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sunkraft.pl za pośrednictwem którego, Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

3. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sunkraft.pl

Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie Przedsiębiorcy.

Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga założenie Konta. Przeglądanie asortymentu z cenami oraz dostępnością wymaga założenia Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.

Sklep Internetowy www.sunkraft.pl prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w www.sunkraft.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficznych, treści związanych z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastycznych, a także treści powszechnie uznawanych za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób.

Sklep Internetowy dostępny jest tylko w języku polskim.

4.  Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wejść na adres sklepu www.sunkraft.pl,  kliknąć w prawym górnym rogu opcję „Zaloguj się”, a następnie przejść do zakładki na dole strony  „Zarejestruj się „  i uzupełnić wszystkie dane, tj:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko Klienta;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • ulica i numer lokalu;
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail) stanowiący jednocześnie login Klienta.

Po zaakceptowaniu danych przez Sprzedającego oraz ich wprowadzeniu do Systemu teleinformatycznego Sklepu www.sunkraft.pl., na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail potwierdzający utworzenie Konta Klienta w Sklepie oraz umożliwiający utworzenie hasła dostępu do Konta Klienta.

Jednocześnie z wysłaniem na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail potwierdzającej utworzenie Konta Klienta w Sklepie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający Regulamin Sklepu Internetowego www.sunkraft.pl.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Klient zapewnia, że podawane przez niego dane są poprawne.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

5. Składanie Zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie  www.sunkraft.pl są cenami netto, podanymi w złotych polskich i euro i nie uwzględniają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt (w tym VAT) oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, lub przez Opiekuna Handlowego, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu;
 • wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • po dodaniu do koszyka pokaże się opcja „Zobacz koszyk”, po kliknięciu w tę opcję strona przekieruje do Zamówienia, w którym należy kliknąć „Wyślij zamówienie”;
 • wybrać sposób dostawy zakupionego Towaru;
 • opłacić zamówienie poprzez przelew.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:

 • faktury VAT z załącznikami,
 • faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia – w momencie wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu;

6. Sposoby odbioru Towaru

Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, Klient może otrzymać zakupiony Towar poprzez:

 • dostawę na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedającego;
 • Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej możliwe są następujące formy dostawy towaru do Klienta:
 • dostawa na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • odbiór osobisty przez klienta z magazynu Sprzedającego znajdującego się pod adresem ul. Bysewska 18, 80-298 Gdańsk.

W przypadku Klientów zamawiających na adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dostawa Towaru odbywa się poprzez odbiór osobisty przez Klienta z magazynu Sprzedającego znajdującego się pod adresem Bysewska 18, 80-298 Gdańsk lub w inny sposób, indywidualnie zaproponowany przez Opiekuna Handlowego.

Odbiór osobisty Towaru przez Klienta możliwy jest po wcześniejszym zawiadomieniu Sprzedającego z wykorzystaniem sposobów kontaktu podanych w § 1.

Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

7. Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową, z uwzględnieniem zasad zawartych w § 6 niniejszego Regulaminu.

Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich:

DPD – w przypadku towaru wysyłanego w oddzielnych paczkach

RABEN / SCHENKER – w przypadku towaru spakowanego na palecie/paletach

W przypadkach wymienionych w § 6 istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

Koszt przesyłki jest stały  w przypadku przesyłek drobnicowych do 25 kg i wynosi 15zł netto, pozostałe koszty wyceniane są indywidulanie z Opiekunem Handlowym.

8. Płatności

Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest imienny dowód zakupu (faktura). Płatność za zamówiony towar może nastąpić wyłącznie przelewem na konto bankowe Sklepu.

Dane Sprzedającego potrzebne do zrealizowania przelewu przez Klienta za zakupiony towar:

Nazwa spółki: Sunkraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: Plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań

NIP: 7812003529

Numer konta bankowego Sprzedającego do wpłat:

98 1090 1362 0000 0001 4381 0715

9. Zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, zgodnie z § 5 ust. 12 powyżej.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.

Realizując płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy:

 • terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 • klient ma możliwość żądania dostarczenia Towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób od wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany na stronie.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedającego poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Dostawa Towaru odbywa się tylko (z uwzględnieniem § 6 niniejszego Regulaminu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwestie dotyczące metod i sposobów dostawy i odbioru zakupionego Towaru przez Klienta zostały uregulowane w § 6 Regulaminu.

Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Kwestie odpłatności za dostawę Zamówienia reguluje § 7 niniejszego Regulaminu.

Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

10. Procedura reklamacji

Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację należy składać poprzez wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Reklamację należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedającego, określone w § 1 niniejszego Regulaminu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) jest Sprzedający.

Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania (w tym gromadzenia, utrwalania, przechowywania i wykorzystywania) danych osobowych Klienta w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia Kontem Klienta;
 • realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 • kontaktowania się z Klientem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, obsługą Klienta;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • w celach marketingowych – w przypadku wyrażenia na to przez Klienta zgody.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

Sprzedający może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • firma przedsiębiorcy;
 • adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • adres zamieszkania/siedziby lub adres do korespondencji;

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” W Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta;
 • weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na zamówienia@sunkraft.pl ;
 • klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy Sprzedaży lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedającego oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

12. Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu znajdującej się pod adresem sunkraft.pl. Operator wykorzystuje te pliki do:

 • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta.

Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer

Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Klienta mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

13. Zmiana Regulaminu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na 7 dni roboczych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

Przy pierwszym – po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu – logowaniu do Sklepu, Klient otrzyma komunikat potwierdzający, że doszło do zmian w Regulaminie i poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe, zaś po upływie 14 dni od dnia odmowy przez Klienta zaakceptowania zmian Regulaminu lub po upływie 14 dni od dnia realizacji ostatniego Zamówienia złożonego przed wejściem w życie zmian Regulaminu w przypadku Zamówień będących w realizacji, Sprzedający upoważniony będzie do usunięcia Konta Klienta w Sklepie.

Niezależnie od brzmienia ust. 3 powyżej, Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu Sprzedającego pod adresem: sunkraft.pl

Data opublikowania regulaminu: 27.07.2023